Άδεια παραμονής — Interstatus – Group of Companies Άδεια παραμονής – Interstatus – Group of Companies

Άδεια παραμονής:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 (2) του Νόμου περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η άδεια διαμονής χορηγείται σε ιδιώτες με κατοχή ενός επαρκούς εισοδήματος που μπορεί να παρέχει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στην Κύπρο χωρίς την εμπλοκή σε οποιαδήποτε επιχειρηματικά ή επαγγελματικά καθήκοντα. Για να αποκτήσετε μια άδεια παραμονής, οι υποχρεώσεις αυτές, μαζί με μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις (βλέπε παρακάτω), πρέπει να τεκμηριώνονται και να υποβληθούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, μαζί με ένα σχετικό ερωτηματολόγιο έντυπο αίτησης και το σύνολο των εγγράφων.

Ο κατάλογος των υποχρεωτικών εγγράφων που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας διαμονής::

 • Τεκμηριωμένη επαλήθευση ενός σταθερού ετήσιου εισοδήματος από το εξωτερικό τουλάχιστον €30.000 από πηγές εκτός της Κύπρου. Για παράδειγμα: εξοικονόμηση, αποδοχές ή παροχές μετά τη συνταξιοδότηση, ενοικίαση, βεβαιώσεις μερισμάτων, συμβάσεις ορισμένου χρόνου κατάθεσης, κλπ. Το υποχρεωτικές εισόδημα αυξάνεται κατά 5.000€ ανά εξαρτώμενο.
 • Μια επιστολή από κυπριακή τράπεζα με την επιβεβαίωση μιας ελάχιστη κατάθεση 30.000€ για την περίοδο τουλάχιστον 3 ετών. Το εν λόγω ποσό θα πρέπει να μεταφερθεί σε τράπεζα στην Κύπρο από το εξωτερικό.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή συμφωνία πώλησης οικιστικών ακινήτων στο όνομα του αιτούντος. Η ελάχιστη τιμή αγοράς του ακινήτου πρέπει να είναι 300.000€ συν ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή των 200.000€, χωρίς τον ΦΠΑ, έχει τεκμηριωθεί.

Κατάλογος των συμπληρωματικών εγγράφων για την έκδοση της άδειας διαμονής::

 • Συμβολαιογραφική δήλωση του εισοδήματος του αιτούντος.
 • Μια δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει την πρόθεση να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή απασχόληση στην Κύπρο
 • Ένα επισημειωμένο πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα που έχει εκδοθεί στη χώρα καταγωγής.
 • Πιστοποιητικό ιατρικής ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα της νοσοκομειακής και εξ νοσοκομειακής θεραπείας.
 • Επισημειωμένο πιστοποιητικό γέννησης.
 • Αντίγραφο του διαβατηρίου του αιτούντος.
 • Βιογραφικό.
 • Έγγραφα που σχετίζονται με τα εξαρτώμενα άτομα (εάν υπάρχουν).

Ο αιτών πρέπει να έχει επισκεφθεί την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

Οι αιτήσεις για την έκδοση αδειών παραμονής θεωρούνται εντός περίπου τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων.